Všeobecné obchodné podmienky

Dokumentum je zverejnený výlučne v elektronickej podobe, neuzatvára sa v tlačenej forme, nepovažuje sa za zmluvu alebo etický kódex, jazykom dokumentu je slovenčina. V prípade otázok ohľadne funkčnosti, objednávok a dodacích podmienok webshopu nás neváhajte vyhľadať cez dostupné kontakty.
Predmetné VOP sa vzťahujú na právne vzťahy prezentované na webstránke poskytovateľa / https://www.akciovepneu.sk/ a ďalších doménoch. VOP sú sprístupnené na nasledujúcej adrese: https://www.akciovepneu.sk/vop

1. Výklad základných pojmov

• VOP – všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa
• Poskytovateľ – PneuNet, s.r.o., predávajúci, majiteľ domény, prevádzkovateľ webstránky, autor
• Kupujúci- fyzická alebo právnická osoba, spotrebiteľ, objednávateľ tovaru ktorý nakupuje cez webstránku, užívateľ webstránky, dotknutá osoba
• Zmluva – záväzkovoprávny vzťah medzi poskytovateľom a kupujúcim
• Zmluvné strany – poskytovateľ a kupujúci
• Tretia osoba – osoba odlišná od poskytovateľa a kupujúceho
• Webstránka - www.akciovepneu.sk
• Tovar – predmet predaja a kúpy uvádzaný na webstránke, predovšetkým pneumatiky
• Doručenie – preprava a dodanie tovaru osobe a na miesto označené kupujúcim
• Prepravca – spoločnosť
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7 
821 04 Bratislava
IČO: 35834498
DIČ: 2021648739
IČ DPH: SK2021648739
Zapísaná Obchodný register Okresného súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B
• Označenie – zreteľné označenie tovaru v slovenskom jazyku
• Formy označenia – názov, ilustrácia, charakteristika, parametre, index nosnosti, index rýchlosti, dezén, poznámka, cena v eurách spolu s DPH

2. Základné údaje

Údaje poskytovateľa
Názov: PneuNet , s.r.o.
IČO: 50722182
IČ DPH: SK2120439574
Sídlo: Pódafa 302, 929 01 Povoda
kontakt s kupujúcimi
emailová adresa info@akciovepneu.sk
telefón +421 918 784 188
Otváracie hodiny zákazníckeho centra:
Pondelok-Piatok: od 8:00 – do 17:00
Sobota: 08:00 – 12:00

3. Základné ustanovenia

3.1. Na VOP, na vzťahy neupravené VOP sa vzťahuje slovenské právo, predovšetkým
• zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
• zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),
• zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len živnostenský zákon),
• zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),
• zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),
• zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
3.2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webstránke. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Zmeny poskytovateľ sprístupní najneskôr 11 dní pred ich účinnosťou na webstránke poskytovateľa. Kupujúci, to aj nezaregistrovaní, súhlasia s podmienkami VOP, zároveň vyhlasujú, že s ustanoveniami VOP boli oboznámení, tie kupujúcich zaväzujú.
3.3. Poskytovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva v súvisloti s webshopom, prezentovaným obsahom a prevádzkovaním webshopu. Použitie a kopírovanie všetkých materiálov vrátanie fotografií a textov je možné len so súhlasom autora a v súlade s platnou právnou úpravou. Porušenie autorského práva trestné.

4. Tovar a služby

4.1.Prezentovaný tovar na webstránke poskytovateľa je možné objednať výlučne elektronicky. Cena tovaru sa uvádza v eurách spolu so zákonnou výškou DPH. Cena doručenia v cene tovaru nie je zahrnutá, tá sa účtuje v súlade s cenou prepravy podľa článku 7. VOP. Náklady za balenie sú zahrnuté v cene tovaru.
4.2. Tovar prezentovaný na webstránke poskytovateľa je riadne označený. Ilustrácia tovaru sa môže líšiť od skutočného tovaru. Poskytovateľ nezodpovedá za odlišnosti medzi ilustráciou a podobou skutočného tovaru.
4.3. V prípade vyskytnutia chýb pri označení tovaru vrátane ceny tovaru na webstránke, poskytovateľ si vyhradzuje právo na opravu a korekciu vád. V takomto prípade poskytovateľ bezodkladne informuje kupujúceho o novom označení tovaru. Následne môže kupujúci opakovane objednávku potvrdiť alebo od objednávky odstúpiť.
4.4. V prípade zavedenia akčnej ceny tovaru, poskytovateľ informuje kupujúceho o podmienkach akcie a jej časovom rozsahu.

5. Objednanie tovaru

5.1. Tovar si môže kupujúci cez webstránku objednať aj bez registrácie. Kupujúci sa môže zaregistrovať cez používateľský účet, vytvorením nového účtu, zadaním používateľského mena, emailovej adresy a hesla, ktorými údajmi sa prihlási na svoj účet.
5.2. Poradie úkonov kupujúceho pri platnej objednávky tovaru
• kupujúci si označí tovar a množstvo tovaru, ktorý chce objednať
• kupujúci presunie objednávku kliknutím na „DO KOŠÍKA“. Kliknutím na „Košík“ si kupujúci môže prezrieť jeho obsah, stav a množstvo objednávky
• po kontrole množstva objednaného tovaru kliknutím na „X“ môže tovar z nákupného košíka odstrániť
• kliknutím na „POKLADŇA“ kupujúci zadá nasledovné údaje
informácie o zákazníkovi
emailová adresa
adresa doručenia /meno, priezvisko, spoločnosť, ulica, mesto, PSČ, telefónne číslo/
fakturačné údaje
• kupujúci zadá spôsob doručenia s výpočtom nákladov na dopravu a spôsob platby

8. Odstúpenie od vybavenej objednávky /zmluvy/

8.1. Kupujúci je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky /zmluvy/ do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru a objednaný tovar môže zaslať späť poskytovateľovi. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.
8.2. Tovar na vrátenie musí byť
a) nepoškodený
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie)
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe
8.3. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 8.1. VOP, je povinný
a) kontaktovať poskytovateľa so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu poskytovateľa - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (poskytovateľ neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, prípadne poistenie)
8.4. Po splnení podmienok podľa bodov 8.2 a 8.3 VOP a po obdržaní vráteného tovaru je poskytovateľ povinný
a) prevziať vrátený tovar
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem nákladov s vrátením tovaru
8.5. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 8.2 a 8.3 VOP nebude poskytovateľ akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený naspäť na náklady kupujúceho.
8.6. S odstúpením od zmluvy ďalšie náklady nie sú spojené, poskytovateľovi ale vznikne nárok na náhradu škody z dôvodu použitia tovaru proti účelu.
8.7. Poskytovateľ zabezpečuje ochranu spotrebiteľa v postupe na uplatnenie jeho práva na odstúpenie od zmluvy a poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy: link
PneuNet, s.r.o.
IČO: 50722182 IČ DPH: SK2120439574
Sídlo: Pódafa 302, 929 01 Povoda – Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar : ..............
– Dátum objednania a dátum prijatia..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa ..............
– Adresa spotrebiteľa ..............
– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............

9. Záruka a reklamácia

9.1. Našim prvoradým cieľom je objednávky vybaviť riadne a včas, adekvátnym spôsobom, vždy k spokojnosti kupujúceho. Poznámky a reklamácie kupujúcich prijímame emailom alebo písomne na adrese poskytovateľa.

9.2. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

9.3. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar na webstránke poskytovateľa je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale kupujúci ho stratil.

9.4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním a na vady tovaru, ktoré boli preukázateľne pôsobené

 • nesprávnym skladovaním,
 • použitím nesprávneho rozmeru, alebo typu diskového kolesa,
 • použitím zdeformovaného, skorodovaného, alebo inak poškodeného diskového kolesa,
 • použitím nevhodného dezénu, alebo typu prevedenia plášťa,
 • nesprávnou, alebo neodbornou montážou,
 • poškodením pneumatiky pri nesprávnej geometrií vozidla,
 • prehustením, alebo podhustením pneumatiky,
 • preťažovaním, alebo dlhodobým nevyťažovaním vozidla,
 • mechanickým, chemickým poškodením, alebo znehodnotením iným vplyvom (havária, požiar),
 • nesprávnou medzerou pri dvojmontáži, alebo poškodením cudzím predmetom v dvojmontáži,
 • jazdou na pneumatike bez tlaku vzduchu,
 • neodborným prerezaním dezénovej drážky (na plášťoch REGROOVABLE),
 • použitím plášťa pod úrovňou bezpečnostnej hĺbky dezénu ( leto- 1,6 mm, zima- 3mm),
 • poškodením od snehových reťazí,
 • hustením iným, ako doporučeným médiom,
 • používaním výrobkov v rozpore s návodom na obsluhu,
 • neodborne vykonanou opravou a následným poškodením plášťa,
 • používaním alebo opotrebovaním výrobku,
 • poškodením ND spôsobené zásahom do integrity vozidla pri jeho prevádzkovaní,
 • zásahom kupujúceho, spotrebiteľa, alebo tretej osoby.

9.5. Celková záruka na pneumatiky je limitovaná dobou do ojazdenia pneumatiky na minimálnu hĺbku dezénovej drážky stanovenej zákonom (maximálne 24 mesiacov od dátumu predaja). Výška náhrady je vypočítaná z ceny platnej v čase nadobudnutia tovaru a zo stavu opotrebovania pneumatiky vypočítaného ako percentuálny pomer zostatkovej drážky a drážky novej pneumatiky.

9.6. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry a dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis zistených vád.

9.7. Kupujúcim odporúčame, aby poskytovateľa o vadách tovaru bezodkladne informovali, tovar zaslali späť poskytovateľovi.

9.8. Telefonickú reklamáciu poskytovateľ bezodkladne prešetrí a v prípade potreby urobí nápravu. Zápisnica sa vyhotoví, keď kupujúci nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo s prístupom poskytovateľa k reklamácii, alebo ak okamžité prešetrenie reklamácie nie je možné. Kópia zápisnice sa doručí kupujúcemu emailom.

9.9. Poskytovateľ na písomnú reklamáciu odpovie do 30 dní. Odpoveď poskytovateľ archivuje v trvaní 3 rokov.

9.10. V prípade zamietnutia reklamácie poskytovateľ poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia, ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy. Posudok poskytovateľ poskytne spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Toto odborné posúdenie obsahuje identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie; presnú identifikáciu posudzovaného tovaru; popis stavu tovaru; výsledok posúdenia; dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

9.11. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má možnosť sa obrátiť na zástupcov spotrebiteľov na území Slovenskej republiky.

10. Všeobecné ustanovenia

10.1. Poskytovateľ je pri vykonávaní činnosti oprávnený využiť služby tretej osoby. Za protiprávne konanie takejto tretej osoby poskytovateľ zodpovedný sám.
10.2. Na neplatné a neúčinné ustanovenia VOP a zmluvy sa neprihliada, pričom ostatné ustanovenia VOP a zmluvy zostávajú v platnosti.
10.3. Neuplatnenie práva poskytovateľom neznamená vzdania sa práva. Vzdanie sa práva je platné iba písomným vyhlásením poskytovateľa.
10.4. Sporné prípady sa zmluvné strany pokúsia urovnať mierom.

11 – SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
11.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Profil.
11.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
11.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
11.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
11.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
11.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
11.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
11.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
11.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.
11.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 11.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 11.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
11.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
11.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
11.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 11.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
11.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
11.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám uvedené v ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

PneuNet, s.r.o. ako poskytovateľ a prevádzkovateľ na ochranu osobných údajov kladie veľký dôraz, zároveň garantuje, že kupujúcim poskytnuté osobné údaje nevyhnutné pre dodanie tovaru sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim v súlade s VOP a v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a okrem prepravcu a poskytovateľa webového serveru nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám.
Registráciou kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o marketingových informáciách od poskytovateľa.
S osobnými údajmi poskytovateľ pracuje iba v rozsahu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Kupujúci objednávkou tovaru na webstránke poskytovateľa prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a vyúčtovania. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na písomnú žiadosť kupujúceho kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Poskytovateľ spracúva nasledovné kontaktné údaje kupujúcich a údaje na doručenie.
• meno a priezvisko kupujúceho ako príjemcu tovaru - právnická osoba obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH
• adresa doručenia
• telefónne číslo
• e-mailová adresa
V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať objednávku kupujúceho. Získané osobné údaje nie sú zverejnené.
Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že poskytovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať poskytovateľa o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.
Podľa zákona o ochrane osobných údajov má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom poskytovateľ spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Sekretariát úradu
Tel. +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Fax +421 /2/ 3231 3234

Cookies

„Táto webstránka používa cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním – viac informácií tu“

Poskytovateľ informuje užívateľa o používaní cookies. Užívaním webstránky udelujete súhlas s používaním cookies. Webstránka cookies uchováva pri vyplnení a zapamätaní údajov z formulára a košíka pri objednávke tovaru, pri prehrávaní multimediálneho obsahu, v rámci like-ovania a zdieľania obsahu a pri autentifikovaní registrovaného užívateľa.
Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ako používame súbory cookie
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a údajov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.


Na stiahnutie

ZÁKON 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)